ನಿಯಮ 47: ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ

 1. ಅಪಘಾತ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸ ಬಹುದಾದ ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ / ಭಾಗಶಃ ದುರ್ಬಲತೆ.
 2. ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ, ಅವನಿಗೆ / ಅವಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1923 ರ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯೋಜಕನು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಹೆಯಿಂದ 2ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನ ಅವನ/ಅವಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  1. ಸಹಜ ಮರಣ
  2. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
   1. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಮರಣ;
   2. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವು;
   3. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಾವು, ಮಗುವಿನ ಜನನ ಸಮಯದ ಸಾವು, ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಾವು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವು;
   4. ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು;
   5. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು;
   6. ಎಚ್ಐವಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು;
   7. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರಾಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಾವು ;
   1. ಉಪ-ನಿಯಮ (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಅವನ/ಅವಳ ಮೊದಲ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ನಿಯೋಜಕನು ನೀಡುವ ನಮೂನೆ XXI-A ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಮೂನೆ XXI ರಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
   2. ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಯಮದ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕಾಲವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
   3. ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮೊದಲ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತನಿಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರ ಖಾತೆಗೆ (DBT) ಮಾಡುವುದು. ಫಲಾನುಭವಿಯು ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳಡಿ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗು ಭಾಗಶಃ ಶಾಶ್ವತ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೀಡುವುದು.
   4. ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ/ ಅವಳ ಅವಲಂಬಿತರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 2 ಲಕ್ಷÀ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪಘಾತದಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ 2ಲಕ್ಷದ ವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   5. ಮೇಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮೂನೆ 21-ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
   6. ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳು:
   7. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುರುತು ಚೀಟಿಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   8. ಫಲಾನುಭವಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ (ನಾಮಿನಿ) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   9. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ)
   10. ಮರಣೊತ್ತಾರಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು (ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ)
   11. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ (ನಾಮಿನಿ) ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಗುರುತು ಚೀಟಿಯ (ಯಾವುದಾದರೊಂದು) ಛಾಯಾಪ್ರತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   12. ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   13. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   14. ಉದ್ಯೋಗದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   15. ನಮೂನೆ 21 -ಎ (ಈ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು) ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
   16. ಫಲಾನುಭವಿ ಅಪಘಾತವಾದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿವುದು
   17. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ : NA
    ವಿತರಣಾ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು): 45
    ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ:
   18. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
   19. ವಂತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿಯ/ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
   20. ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಿರಿಯ / ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
   21. ಹಿರಿಯ / ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
   22. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ